Nepali Movie – Bracelet (2016)

Posted on June 10, 2017

Movie : Bracelet
Directed by Nirmal Sharma
Language : Nepali
Starring: Namrata Sapkota, Rajani KC, Nir Shah, Ramesh Upreti, Sugam Sharma and Rhitik Shahi.

Full Movie

Source: YouTube

Movie : Bracelet
Directed by Nirmal Sharma
Language : Nepali
Starring: Namrata Sapkota, Rajani KC, Nir Shah, Ramesh Upreti, Sugam Sharma and Rhitik Shahi.