Nepali Movie – 16 Barse Joban

Nepali Movie/film – 16 Barse Jowan
Cast – Shiva Shrestha, Niruta Singh, Jala Shah, Ramesh Upreti, Dilip Rayamajhi, Ishowri Pradhan and Arjun Shrestha.
Guest Artists: Saranga Shrestha, Puran Joshi
Director – Shambu Pradhan

Watch video here

:

nepali movie - 16 barse joban