Nepali Movie – 3 Lovers

Posted on October 28, 2013

Nepali Movie 3 Lovers
3 Lovers Nepali Full Movie Watch Online Free
Cast: Priyanka Karki, Niraj Baral, Debu Shrestha

Full Movie

Source: YouTube

Source: Youtube

Director : Suresh Darpan Pokharel

Produced By

Prince (Raju) Shrestha, Sagar Pokharel, Story Pokharel

Producer For Europe

Cast : Niraj Baral, Priyanka Karki, Devu Shrestha, Pooja Sharma, Dhirendra Raj Thapa, Suman Gaire, Keshav Bhattarai, Rashmi Bhatta, Krishana Siivakoti,

Script : Shivam Adhikari