Nepali Movie – Yo Maya Ko Sagar

Posted on July 24, 2012

Ashok Sharma PresentsNepali Movie – Yo Maya Ko Sagar(2001)
Story – Rajkumar Shrestra
Director – Ashok Sharma
Starring – Rajesh Hamal,Karishma Manandhar, Jal Shah, Ramesh Upreti, and more..
Fight – Rajendra Khadki